Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THÍCH CA PHỔ, THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ! ĐÂY LÀ CHƯƠNG GIA ĐẠI SƯ DẠY TÔI HỌC

❃ QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TUỲ THUẬN KIẾN GIẢI

❃ QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TUỲ THUẬN KIẾN GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ RÕ RÀNG ĐỨC PHẬT CAO HƠN THẾ GIỚI!

❃ RÕ RÀNG ĐỨC PHẬT CAO HƠN THẾ GIỚI!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không