Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THÍCH CA PHỔ, THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ! ĐÂY LÀ CHƯƠNG GIA ĐẠI SƯ DẠY TÔI HỌC

ĐỨC PHẬT NÓI CÓ NĂM THỨ CHƯỚNG NGẠI

ĐỨC PHẬT NÓI CÓ NĂM THỨ CHƯỚNG NGẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC PHẬT NÓI CÓ BỐN LOẠI DUYÊN

ĐỨC PHẬT NÓI CÓ BỐN LOẠI DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC PHẬT ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP HỘ NIỆM CHO CHÚNG TA

ĐỨC PHẬT ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP HỘ NIỆM CHO CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHỚ NIỆM CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ!

NHỚ NIỆM CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ!

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

GIÁO HÓA CỦA ĐỨC PHẬT CHIA LÀM BA GIAI ĐOẠN

GIÁO HÓA CỦA ĐỨC PHẬT CHIA LÀM BA GIAI ĐOẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT MỚI LÀ CHÍ TÔN TRONG TAM GIỚI

CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT MỚI LÀ CHÍ TÔN TRONG TAM GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng