Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THÍCH CA PHỔ, THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ! ĐÂY LÀ CHƯƠNG GIA ĐẠI SƯ DẠY TÔI HỌC

THÍCH CA PHỔ VÀ THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ TRONG ĐẠI TẠNG KINH

THÍCH CA PHỔ VÀ THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ TRONG ĐẠI TẠNG KINH

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

Soạn thuật: Ngài Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

Số bài: 8
THÍCH CA PHỔ

THÍCH CA PHỔ

Soạn thuật: Ngài Thích Tăng Hữu, Đời Lương

Số bài: 34
ĐẠI SƯ DẠY TÔI ĐỌC THÍCH CA PHỔ, THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

ĐẠI SƯ DẠY TÔI ĐỌC THÍCH CA PHỔ, THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

CÁC BẠN LÀ NGƯỜI CÓ TỘI VỚI THÍCH CA MÂU NI PHẬT

CÁC BẠN LÀ NGƯỜI CÓ TỘI VỚI THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không