Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THÍCH CA PHỔ, THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ! ĐÂY LÀ CHƯƠNG GIA ĐẠI SƯ DẠY TÔI HỌC

THÍCH CA PHỔ VÀ THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ TRONG ĐẠI TẠNG KINH

THÍCH CA PHỔ VÀ THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ TRONG ĐẠI TẠNG KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁC BẬC CỔ ĐỨC DẠY HỌC KHÔNG KHÁC GÌ ĐỨC PHẬT

CÁC BẬC CỔ ĐỨC DẠY HỌC KHÔNG KHÁC GÌ ĐỨC PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÍCH CA MÂU NI PHẬT VÌ CHÚNG TA MÀ THỊ HIỆN TẤM GƯƠNG

THÍCH CA MÂU NI PHẬT VÌ CHÚNG TA MÀ THỊ HIỆN TẤM GƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ SAO ĐỨC PHẬT LẠI NHIỀU LẦN TUYÊN THUYẾT KINH NÀY?

VÌ SAO ĐỨC PHẬT LẠI NHIỀU LẦN TUYÊN THUYẾT KINH NÀY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TÙY THUẬN KIẾN GIẢI

QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TÙY THUẬN KIẾN GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không