Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THÍCH CA PHỔ, THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ! ĐÂY LÀ CHƯƠNG GIA ĐẠI SƯ DẠY TÔI HỌC

QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TUỲ THUẬN KIẾN GIẢI

QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TUỲ THUẬN KIẾN GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

SỰ BIỂU DIỄN CỦA THÍCH CA MÂU NI

SỰ BIỂU DIỄN CỦA THÍCH CA MÂU NI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

CÔNG ĐỨC PHẬT HIỆU BẤT KHẢ TƯ NGHÌ

CÔNG ĐỨC PHẬT HIỆU BẤT KHẢ TƯ NGHÌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không