Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NẾU CÂU ĐẦU TIÊN CÓ ĐỨC PHẬT NÓI, CHÚNG TA GHI THÊM VÀO ĐẦU ĐỀ KINH LÀ PHẬT THUYẾT

NẾU CÂU ĐẦU TIÊN CÓ ĐỨC PHẬT NÓI, CHÚNG TA GHI THÊM VÀO ĐẦU ĐỀ KINH LÀ PHẬT THUYẾT
0