Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NẾU CHẲNG THỂ NẮM CHẮC PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, CÒN LÀM SAO ĐƯỢC NỮA

NẾU CHẲNG THỂ NẮM CHẮC

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, 

CÒN LÀM SAO ĐƯỢC NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đời Đường là đời thái bình thịnh trị, mà người tu hành còn phải tìm đường tắt, còn nay chúng ta đang sống trong thời đại nào?

Chính mình phải nhận biết rõ ràng, thế giới này có khả năng bị hủy diệt bất cứ lúc nào, nay chúng ta đang sống trong thời đại như vậy, lỡ chiến tranh nguyên tử bùng nổ, người trên thế giới phải chết quá nửa. Do cộng nghiệp của chúng sanh chiêu cảm, ắt sẽ bùng nổ.

Nếu chẳng thể nắm chắc pháp môn Tịnh Độ, còn làm sao được nữa?

Quả thật, chẳng có thời gian để làm chuyện gì khác, nhất định phải tìm một con đường tắt. Theo tôi thấy, chiến tranh nguyên tử sẽ hồ đồ xảy ra, chẳng thể nói vì sao nổ ra. 

Chiến tranh hiện thời, đôi bên đều biết là sẽ cùng nhau chết sạch, không phải là cuộc chiến có bên thắng, bên bại, mà là đôi bên cùng chết sạch, mọi người phải chết hết.

Loại chiến tranh như vậy, làm sao có thể khởi lên?

Có hai khả năng: Một là computer bị trục trặc. Hiện thời họ dùng computer để kiểm soát phi đạn hỏa tiễn mang đầu đạn hạch nhân. Nếu computer bị trục trặc, sẽ nẩy sanh biến cố, phi đạn từ bên này bắn ra.

Bên kia nói bên này công kích, bèn nhanh chóng trả đũa, chẳng phải là chiến tranh nổ ra hay sao?

Nổ ra mà chẳng biết vì sao?

Chẳng biết do nguyên nhân nào mà bùng nổ. Một khả năng khác nữa là do bệnh thần kinh, những nhóm binh lính nhỏ canh giữ phi đạn mắc bệnh thần kinh, nhấn bừa nút điều khiển, chiến tranh bèn nổ ra.

Điều này rất có thể xảy ra. Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta tu hành phải tìm con đường tắt, tìm một con đường đơn giản, dễ dàng, ổn thỏa, con đường ấy là chỉ niệm A Di Đà Phật, thật sự thẳng thừng, thỏa đáng chỉ cho chúng ta phương pháp này trong Tiểu Bổn Di Đà Kinh.

***