Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NẾU KHÔNG BUÔNG BỎ NÓ THÌ KHÔNG THỂ CHIẾN THẮNG, NÓ CHƯỚNG NGẠI TA CHIẾN THẮNG

0