Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NẾU TU NHÂN, NẾU TUỲ DUYÊN QUẢ BÁO LIỀN HIỆN TIỀN

0