Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGÀI BẢO TÔI HỌC THEO ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẠY TÔI KHÔNG ĐƯỢC XA RỜI KINH GIÁO

NGÀI BẢO TÔI HỌC THEO ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẠY TÔI KHÔNG ĐƯỢC XA RỜI KINH GIÁO
0