Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGÀI MA HA CA DIẾP, NGƯỜI TU KHỔ HẠNH BẬC NHẤT, VỚI MƯỜI HAI HẠNH ĐẦU ĐÀ

0