Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGÀY NAY CHÚNG TA LẤY KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀM LÃO SƯ. NƯƠNG VÀO KINH VÔ LƯỢNG THỌ ĐỂ TU HỌC

NGÀY NAY CHÚNG TA LẤY KINH 

VÔ LƯỢNG THỌ LÀM LÃO SƯ.

NƯƠNG VÀO KINH VÔ LƯỢNG

 THỌ  ĐỂ TU HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Ngày nay, chúng ta lấy Kinh Vô Lượng Thọ làm Lão Sư, nương vào Kinh Vô Lượng Thọ để tu học. Kinh Vô Lượng Thọ tổng cộng có chín bản, trong đó năm loại là nguyên bản dịch, hai loại bổn hội tập, một loại là bổn tiết hiệu của Khang Tăng Khải, một loại là của Cư Sĩ Bàng Tế Thanh làm.

Chín bổn này phải nên đem nó đọc qua một lần, chí ít phải đọc một lần, có thể đọc qua ba đến năm lần thì rất tốt, sau đó một lòng một dạ thọ trì bổn hội tập của Hạ Liên Cư, bạn liền có thể đoạn nghi sanh tín, bạn liền có thể ở ngay trong một đời này có thành tựu huy hoàng không thể nghĩ bàn.

***