Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGŨ TỔ ĐEM Y BÁT TRUYỀN CHO NGÀI, TRỞ THÀNH TỔ THỨ SÁU CỦA THIỀN TÔNG, ĐÓ LÀ VÌ THÔNG TRIỆT

0