Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGƯỜI KHÁC HỦY BÁNG TÔI, SỈ NHỤC TÔI, CHẲNG PHẢI TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG CHO TÔI HAY SAO?

0