Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGƯỜI NÀY CÓ TRÍ TUỆ, CÓ PHƯỚC ĐỨC SẼ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MỆNH

PHẬT PHÁP LẤY TRÍ TUỆ BÁT NHÃ LÀM CHÍNH

PHẬT PHÁP LẤY TRÍ TUỆ BÁT NHÃ LÀM CHÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÍ HUỆ VÀ THẦN THÔNG CỦA PHẬT CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

TRÍ HUỆ VÀ THẦN THÔNG CỦA PHẬT CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU PHƯỚC, CHỖ TINH YẾU CỦA PHƯỚC ĐỨC LÀ THẬP THIỆN

TU PHƯỚC, CHỖ TINH YẾU CỦA PHƯỚC ĐỨC LÀ THẬP THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VỪA CHUYỂN NIỆM, CẢ PHƯỚC BÁO ĐÃ ĐỔI KHÁC

VỪA CHUYỂN NIỆM, CẢ PHƯỚC BÁO ĐÃ ĐỔI KHÁC

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

HỌ HỘ TRÌ PHẬT PHÁP, HỌ ĐANG HƯỞNG PHƯỚC BÁO ĐÓ

HỌ HỘ TRÌ PHẬT PHÁP, HỌ ĐANG HƯỞNG PHƯỚC BÁO ĐÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO TRÍ HUỆ CỦA CHÍNH MÌNH

PHẢI KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO TRÍ HUỆ CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

HỌ CÓ TRÍ TUỆ VÔ TẬN, BIỆN TÀI VÔ TẬN

HỌ CÓ TRÍ TUỆ VÔ TẬN, BIỆN TÀI VÔ TẬN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không