Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGƯỜI NÀY CÓ TRÍ TUỆ, CÓ PHƯỚC ĐỨC SẼ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MỆNH

VÌ SAO TRÍ TUỆ VÀ ĐỨC NĂNG CỦA CHÚNG TA ĐỀU KHÔNG CÓ?

VÌ SAO TRÍ TUỆ VÀ ĐỨC NĂNG CỦA CHÚNG TA ĐỀU KHÔNG CÓ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ ĐẮC ĐỊNH KHAI TRÍ TUỆ RỒI

ĐÂY LÀ ĐẮC ĐỊNH KHAI TRÍ TUỆ RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GẶP ĐƯỢC DUYÊN, TRÍ HUỆ CỦA HỌ LIỀN KHAI MỞ

GẶP ĐƯỢC DUYÊN, TRÍ HUỆ CỦA HỌ LIỀN KHAI MỞ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẤT LUẬN MẶC ÁO ĂN CƠM NIỆM NIỆM ĐỀU SANH TRÍ TUỆ

BẤT LUẬN MẶC ÁO ĂN CƠM NIỆM NIỆM ĐỀU SANH TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SANH NÀO TIẾP THU PHẢI CÓ PHƯỚC BÁO

CHÚNG SANH NÀO TIẾP THU PHẢI CÓ PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUỒN GỐC CỦA TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC KHÔNG GIỐNG NHAU

NGUỒN GỐC CỦA TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC KHÔNG GIỐNG NHAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BA LOẠI TRÍ HUỆ

BA LOẠI TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không