Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGƯỜI NÀY CÓ TRÍ TUỆ, CÓ PHƯỚC ĐỨC SẼ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MỆNH

CÓ TRÍ HUỆ, MỚI CÓ PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

CÓ TRÍ HUỆ, MỚI CÓ PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MUỐN KHOẺ MẠNH, MUỐN GIÀU CÓ, MUỐN THÔNG MINH TRÍ HUỆ

MUỐN KHOẺ MẠNH, MUỐN GIÀU CÓ, MUỐN THÔNG MINH TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUY Y PHẬT NHỊ TÚC TÔN! NHỊ LÀ PHƯỚC BÁO VÀ TRÍ TUỆ

QUY Y PHẬT NHỊ TÚC TÔN! NHỊ LÀ PHƯỚC BÁO VÀ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GỐC CỦA TRÍ TUỆ LÀ ĐẠO ĐỨC LÀ LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC

GỐC CỦA TRÍ TUỆ LÀ ĐẠO ĐỨC LÀ LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHIỆP CHƯỚNG CÀNG NHẸ, TRÍ HUỆ CÀNG TĂNG

NGHIỆP CHƯỚNG CÀNG NHẸ, TRÍ HUỆ CÀNG TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

TRÍ TUỆ ĐÃ KHAI SANH VÀO CÕI THẬT BÁO TRANG NGHIÊM

TRÍ TUỆ ĐÃ KHAI SANH VÀO CÕI THẬT BÁO TRANG NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÃO TỔ TIÊN CHÚNG TA CÓ TRÍ HUỆ CAO ĐỘ

LÃO TỔ TIÊN CHÚNG TA CÓ TRÍ HUỆ CAO ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức