Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO
0