Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGƯỜI NGHE ĐƯỢC DANH HIỆU CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NĂNG ĐẮC ĐỊNH HUỆ

NGƯỜI NGHE ĐƯỢC DANH HIỆU CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NĂNG ĐẮC ĐỊNH HUỆ
0