Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

NGƯỜI TRUNG ĐẠO LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC

NGƯỜI NIỆM PHẬT LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

NGƯỜI NIỆM PHẬT LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LÀM VỪA ĐỦ LÀ TRUNG ĐẠO

LÀM VỪA ĐỦ LÀ TRUNG ĐẠO

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

THẬT SỰ PHẢI KHẾ NHẬP TRUNG ĐẠO, ƯNG VÔ SỞ TRỤ

THẬT SỰ PHẢI KHẾ NHẬP TRUNG ĐẠO, ƯNG VÔ SỞ TRỤ

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

TU HÀNH LÀ TU CÁI GÌ? CHÍNH LÀ TU PHÁP TRUNG ĐẠO

TU HÀNH LÀ TU CÁI GÌ? CHÍNH LÀ TU PHÁP TRUNG ĐẠO

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

CHÚNG SANH CÓ PHƯỚC PHẬT BỒ TÁT BÈN XUẤT THẾ!

CHÚNG SANH CÓ PHƯỚC PHẬT BỒ TÁT BÈN XUẤT THẾ!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CHÚNG SANH NÀO TIẾP THU PHẢI CÓ PHƯỚC BÁO

CHÚNG SANH NÀO TIẾP THU PHẢI CÓ PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHÔNG CỦA THỰC TƯỚNG TRUNG ĐẠO

KHÔNG CỦA THỰC TƯỚNG TRUNG ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không