Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC CHẤP TRÌ DANH HIỆU THẬT RẤT LỚN

TỰ THỌ DỤNG CỦA BỒ ĐỀ TÂM CHÍNH LÀ THÂM TÂM

TỰ THỌ DỤNG CỦA BỒ ĐỀ TÂM CHÍNH LÀ THÂM TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

NGƯỜI TIN TƯỞNG CÓ PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỐT NHẤT LÀ TRONG PHƯỚC CÓ HUỆ, TRONG HUỆ CÓ PHƯỚC

TỐT NHẤT LÀ TRONG PHƯỚC CÓ HUỆ, TRONG HUỆ CÓ PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẢN THÂN CHÚNG TA THÀNH TỰU THÌ CHÚNG SANH CÓ PHƯỚC

BẢN THÂN CHÚNG TA THÀNH TỰU THÌ CHÚNG SANH CÓ PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT ĐẠI TỪ BI ĐÂY MỚI LÀ BIỂN PHƯỚC ĐỨC

PHẬT ĐẠI TỪ BI ĐÂY MỚI LÀ BIỂN PHƯỚC ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN CHÍNH LÀ ĐẠI BỒ ĐỀ TÂM

TÍN NGUYỆN CHÍNH LÀ ĐẠI BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không