Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❀ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC CHẤP TRÌ DANH HIỆU THẬT RẤT LỚN

❀ NGƯỜI TRUNG ĐẠO LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC

❀ NGƯỜI TRUNG ĐẠO LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ GỐC CỦA TÂM BỒ ĐỀ LÀ BẢN THỂ CHÂN THÀNH

❀ GỐC CỦA TÂM BỒ ĐỀ LÀ BẢN THỂ CHÂN THÀNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ THÀNH THỤC BỒ TÁT VÔ BIÊN THIỆN CĂN

❀ THÀNH THỤC BỒ TÁT VÔ BIÊN THIỆN CĂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TÂM BỒ ĐỀ LÀ TÂM ĐẠI TỪ ĐẠI BI

❀ TÂM BỒ ĐỀ LÀ TÂM ĐẠI TỪ ĐẠI BI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NGUYÊN NHÂN LÀ BẠN CHƯA CÓ PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

❀ NGUYÊN NHÂN LÀ BẠN CHƯA CÓ PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ THẾ NÀO GỌI LÀ BỒ ĐỀ TÂM?

❀ THẾ NÀO GỌI LÀ BỒ ĐỀ TÂM?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM

❀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CÁI GÌ GỌI LÀ TÂM BỒ ĐỀ?

❀ CÁI GÌ GỌI LÀ TÂM BỒ ĐỀ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không