Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

NGƯỜI TRUNG ĐẠO LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC

TRUNG ĐẠO LÀ BỒ TÁT ĐẠO

TRUNG ĐẠO LÀ BỒ TÁT ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MẤT NGHĨA TRUNG ĐẠO TỨC LÀ MẤT ĐI SỰ CÂN BẰNG

MẤT NGHĨA TRUNG ĐẠO TỨC LÀ MẤT ĐI SỰ CÂN BẰNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGƯỜI PHỤNG HÀNH LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC

NGƯỜI PHỤNG HÀNH LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGƯỜI TRUNG ĐẠO LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC

NGƯỜI TRUNG ĐẠO LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không