Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NGƯỜI XƯA CÓ PHƯỚC BÁO DO HOÀN CẢNH TỐT

NGƯỜI XƯA CÓ PHƯỚC BÁO DO HOÀN CẢNH TỐT
0