Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

0