Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NHỚ NIỆM CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ!

NHỚ NIỆM CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ!
0