Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NHỮNG GIÁO PHÁP DO ĐỨC PHẬT ĐÃ NÓI CHẲNG NGOÀI NHÂN DUYÊN

NHỮNG GIÁO PHÁP DO ĐỨC PHẬT ĐÃ NÓI CHẲNG NGOÀI NHÂN DUYÊN
0