Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MỘT - ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MỘT - ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP HAI - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP HAI - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP BỐN - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP BỐN - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP NĂM - MÔN SO SÁNH CÔNG ĐỨC

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP NĂM - MÔN SO SÁNH CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo