Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẢI HIỂU RÕ SỰ NIỆM PHẬT, KHAI THỊ NHÂN NGÀY GIỖ TỔ ẤN QUANG

0