Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẢI KHAI NGỘ MỚI CÓ THỂ RA KHỎI TAM GIỚI

0