Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TÂM BỒ ĐỀ LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH MÌNH

PHẬT PHÁP VÀ HỌC THUẬT THẾ GIAN KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀY

PHẬT PHÁP VÀ HỌC THUẬT THẾ GIAN KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ HẾT THẢY PHẬT PHÁP

TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ HẾT THẢY PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU TẤT CẢ THIỆN MÀ KHÔNG CÓ TÂM BỒ ĐỀ

TU TẤT CẢ THIỆN MÀ KHÔNG CÓ TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ TÂM

VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ TÂM

VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH TÔNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO TẤT CẢ PHẬT PHÁP

TỊNH TÔNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO TẤT CẢ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không