Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❋ TÂM BỒ ĐỀ LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH MÌNH

❋ TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

❋ TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ HẾT THẢY PHẬT PHÁP

❋ TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ HẾT THẢY PHẬT PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

❋ TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ TU TẤT CẢ THIỆN MÀ KHÔNG CÓ TÂM BỒ ĐỀ

❋ TU TẤT CẢ THIỆN MÀ KHÔNG CÓ TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ TÂM

❋ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ TÂM

❋ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHẬT PHÁP VIÊN DUNG KHÔNG CHƯỚNG NGẠI

❋ PHẬT PHÁP VIÊN DUNG KHÔNG CHƯỚNG NGẠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❋ TỊNH TÔNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO TẤT CẢ PHẬT PHÁP

❋ TỊNH TÔNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO TẤT CẢ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

❋ PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không