Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

MỤC LỤC -  PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

MỤC LỤC - PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA - TẬP MỘT

PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA - TẬP HAI

PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA - TẬP BA

PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa