Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHÁP MÔN BẤT NHỊ LÀ QUÝ VỊ THẤY PHÁP THÂN

HOA NGHIÊM GỌI LÀ BẤT NHỊ PHÁP MÔN

HOA NGHIÊM GỌI LÀ BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁ MỘT PHẨM VÔ MINH, CHỨNG MỘT PHẦN PHÁP THÂN

PHÁ MỘT PHẨM VÔ MINH, CHỨNG MỘT PHẦN PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN BẤT NHỊ LÀ QUÝ VỊ THẤY PHÁP THÂN

PHÁP MÔN BẤT NHỊ LÀ QUÝ VỊ THẤY PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN BỒ TÁT BIỂU DIỄN CHO CHÚNG TA THẤY

PHÁP THÂN BỒ TÁT BIỂU DIỄN CHO CHÚNG TA THẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN ĐẠI SĨ, PHẦN CHỨNG PHẬT QUANG

PHÁP THÂN ĐẠI SĨ, PHẦN CHỨNG PHẬT QUANG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG HỘI HOA NGHIÊM ĐỀU LÀ PHÁP THÂN ĐẠI SĨ

TRONG HỘI HOA NGHIÊM ĐỀU LÀ PHÁP THÂN ĐẠI SĨ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không