Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHÁP MÔN KHÓ TIN, KHÓ TIN NHƯNG DỄ HÀNH

PHÁP MÔN NÀY THẬT SỰ KHÓ TIN, KHÓ TIN NHƯNG DỄ HÀNH

PHÁP MÔN NÀY THẬT SỰ KHÓ TIN, KHÓ TIN NHƯNG DỄ HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI NIỆM PHẬT CUỘC SỐNG CÀNG THANH BẦN CÀNG TỐT

NGƯỜI NIỆM PHẬT CUỘC SỐNG CÀNG THANH BẦN CÀNG TỐT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP KHÓ TIN! NGAY CẢ NGƯỜI HỌC PHẬT CŨNG KHÔNG TIN

PHÁP KHÓ TIN! NGAY CẢ NGƯỜI HỌC PHẬT CŨNG KHÔNG TIN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN KHÓ TIN MÀ DỄ HÀNH

PHÁP MÔN KHÓ TIN MÀ DỄ HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỘT CÂU NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ MỘT CỔ PHẦN

MỘT CÂU NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ MỘT CỔ PHẦN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHẤT TÂM NHẤT Ý NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ

NHẤT TÂM NHẤT Ý NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM PHẬT NHẤT ĐỊNH PHẢI TU THẬP THIỆN NGHIỆP

NIỆM PHẬT NHẤT ĐỊNH PHẢI TU THẬP THIỆN NGHIỆP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÂM CHUNG MÀ CÓ THỂ NIỆM PHẬT CŨNG CHẲNG ĐƠN GIẢN

LÂM CHUNG MÀ CÓ THỂ NIỆM PHẬT CŨNG CHẲNG ĐƠN GIẢN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM PHẬT TAM MUỘI

NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không