Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❀ PHÁP MÔN KHÓ TIN, KHÓ TIN NHƯNG DỄ HÀNH

❀ PHÁP MÔN NÀY LÀ PHÁP KHÓ TIN

❀ PHÁP MÔN NÀY LÀ PHÁP KHÓ TIN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ GẶP ĐƯỢC TỊNH ĐỘ ĐÓ LÀ MAY MẮN

❀ GẶP ĐƯỢC TỊNH ĐỘ ĐÓ LÀ MAY MẮN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TỊNH ĐỘ QUẢ THẬT CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

❀ TỊNH ĐỘ QUẢ THẬT CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không