Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG ĐỀU LÀ XÂY DỰNG TRÊN MỘT NỀN TẢNG NHƯ VẬY

0