Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❃ TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

❃ TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

❃ TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

❃ KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

❃ ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

❃ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không