Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHÁP NGỮ CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC TỊNH ĐỘ