Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 601
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không.
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 30
KINH VÔ LƯỢNG THỌ HUYỀN NGHĨA

KINH VÔ LƯỢNG THỌ HUYỀN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 20
KINH VÔ LƯỢNG THỌ TINH HOA

KINH VÔ LƯỢNG THỌ TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 23
BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 6
LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 4
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 290
KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 17
KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI TINH HOA LỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 7
QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA

QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 29
LƯỢC GIẢNG PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

LƯỢC GIẢNG PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dịch: Thiện Kiến và Diệu Hà

PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

PHẨM BỔ TÁT PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 4
PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 4
KINH LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG SỚ SAO TINH HOA

KINH LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG SỚ SAO TINH HOA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Liên Hải

Số bài: 4
ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG

Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

Số bài: 6
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - CHƯƠNG THANH TỊNH MINH HỐI

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - CHƯƠNG THANH TỊNH MINH HỐI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

Số bài: 8
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NHĨ CĂN VIÊN THÔNG

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NHĨ CĂN VIÊN THÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

Số bài: 19
ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 5