Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 601
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 290
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 29
QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA

QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 29
LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 6
MƯỜI HẠNH NGUYỆN CỦA  BỒ TÁT PHỔ HIỀN GIẢNG GIẢI

MƯỜI HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư TỊnh Không 
Việt dịch: Thiện Kiến và Diệu Hà 

Phật thuyết a di đà kinh yếu giải giảng ký

Phật thuyết a di đà kinh yếu giải giảng ký

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 16
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG LƯỢC GIẢNG

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH  GIẢNG KÝ

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH GIẢNG KÝ

Giảng giải : Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch : Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 52
TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG KÝ

TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN TẬP GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 115
KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 81
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 10
QUY Y TAM BẢO - TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

QUY Y TAM BẢO - TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

Thái thượng cảm ứng thiên  Giảng giải

Thái thượng cảm ứng thiên Giảng giải

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 61
Liễu phàm tứ huấn Giảng giải

Liễu phàm tứ huấn Giảng giải

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 21
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Giảng giải

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Giảng giải

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 7
SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC

SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 6
PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG GIẢI

PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 6
PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH LƯỢC GIẢNG

PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 5