Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ

VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 2
KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 81
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 115
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 7
LIỄU PHÀM TỨ HUẤN GIẢNG GIẢI

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

Số bài: 21
LIỄU PHÀM TỨ HUẤN ĐẠI Ý

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN ĐẠI Ý

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 5
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢNG GIẢI

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 108
KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG GIẢNG GIẢI

KINH A NAN VẤN PHẬT SỰ CÁT HUNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 5
 PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG GIẢI

PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 18
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa và một số dịch giả

Số bài: 670
TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 155
 KINH KIM CANG GIẢNG KÝ

KINH KIM CANG GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 254
KINH KIM CANG YẾU NGHĨA

KINH KIM CANG YẾU NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 6
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 8
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 89
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH GIẢNG GIẢI

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 52
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH GIẢNG KÝ

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 29
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH ĐẠI Ý

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH ĐẠI Ý

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 10
KINH ĐỊA TẠNG HUYỀN NGHĨA

KINH ĐỊA TẠNG HUYỀN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

Số bài: 29
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC GIẢNG GIẢI

KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dich: Cư Sĩ Thanh Trí

Số bài: 6