Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

PHẬT THUYẾT THANH TỊNH TÂM KINH GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT THANH TỊNH TÂM KINH GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

LỤC HÒA LỤC ĐỘ

LỤC HÒA LỤC ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 5
MP3 GIẢNG GIẢI THEO CHỦ ĐỀ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

MP3 GIẢNG GIẢI THEO CHỦ ĐỀ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 213
MP3 PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

MP3 PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 3022
MP3 PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

MP3 PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 5933