Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

QUẢ BÁO NÀY TỪ ĐÂU MÀ CÓ VẬY? TỪ NHÂN BẤT THIỆN

QUẢ BÁO NÀY TỪ ĐÂU MÀ CÓ VẬY? TỪ NHÂN BẤT THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không