Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẬT BỒ TÁT KHAI NGỘ, NHÌN THẤY QUÝ VỊ CŨNG PHÁ MÊ KHAI NGỘ, HOAN HỶ CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNG

0