Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ

KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Niệm Phật cần phải ba nghiệp thân ngữ ý đều có thể tương ưng với Phật.

Phật là gì vậy?

Phật chính là một bộ Kinh Vô Lượng Thọ này.

Quy nạp của một bộ Kinh Vô Lượng Thọ này chính là trên đề Kinh đã nói: Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác, phía trước tôi thêm vào hai chữ chân thành, phía sau thêm vào hai chữ từ bi, mười chữ này chính là rút gọn của Kinh Vô Lượng Thọ, chính là Kinh nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ ở trong đó. Chúng ta phải có thể tương ưng, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật.

Khởi tâm động niệm tương ưng, lời nói việc làm cũng phải tương ưng, như vậy mới gọi là thật niệm. Quyết không phải là hữu khẩu vô tâm, cái niệm đó không có ích gì, người xưa đã nói là đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công.

Trong miệng niệm A Di Đà Phật, trong lòng vẫn là phải quấy nhân ngã, vẫn có tự tư tự lợi, vẫn có tham sân si mạn, còn nghĩ đến làm những việc tổn người lợi mình, niệm Phật như vậy quả báo vẫn là ở Địa Ngục A Tỳ.

Lời nói này không phải tôi nói, là Pháp Sư Quán Đảnh khoảng năm Càn Long Nhà Thanh đã nói.

Ngài ghi chép điều này trong Kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao. Cuối cùng Ngài làm một kết luận, niệm Phật một trăm loại quả báo. Quả báo thứ nhất chính là niệm Phật đọa địa ngục A tỳ.

***