Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẬT DẠY CHÚNG TA LÀ NHÂN TỪ BÁC ÁI, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

0