Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❀ PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI, LÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO

❀ PHẬT PHÁP LÀ PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHẲNG MÊ TÍN

❀ PHẬT PHÁP LÀ PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHẲNG MÊ TÍN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐÂY LÀ NHÀ PHẬT GỌI LÀ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

❀ ĐÂY LÀ NHÀ PHẬT GỌI LÀ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BỎ MẤT GIÁO DỤC ĐÓ CHÍNH LÀ LÀM VIỆC MÊ TÍN

❀ BỎ MẤT GIÁO DỤC ĐÓ CHÍNH LÀ LÀM VIỆC MÊ TÍN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ HỌ CHƯA ĐƯỢC NHẬN QUA SỰ GIÁO DỤC

❀ HỌ CHƯA ĐƯỢC NHẬN QUA SỰ GIÁO DỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không