Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❃ PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, GIÁO DỤC MỚI LÀ PHẬT GIÁO

❋ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

❋ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 8
❃ PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

❃ PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❃ PHẬT GIÁO THẬT SỰ LÀ GIÁO DỤC

❃ PHẬT GIÁO THẬT SỰ LÀ GIÁO DỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

❃ PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ NƠI KHÔNG CÓ PHẬT PHÁP GỌI LÀ BIÊN ĐỊA

❃ NƠI KHÔNG CÓ PHẬT PHÁP GỌI LÀ BIÊN ĐỊA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không