Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT NHƯNG CÓ HƯNG, CÓ SUY

HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP, CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP CỬU TRÚ

HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP, CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP CỬU TRÚ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC TẬP THEO, Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

HỌC TẬP THEO, Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỘ PHÁP SO VỚI HOẰNG PHÁP CÒN QUAN TRỌNG HƠN

HỘ PHÁP SO VỚI HOẰNG PHÁP CÒN QUAN TRỌNG HƠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT NHƯNG CÓ HƯNG CÓ SUY

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT NHƯNG CÓ HƯNG CÓ SUY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TƯƠNG ƯNG VỚI NÓ CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP, CHÁNH ĐỊNH

TƯƠNG ƯNG VỚI NÓ CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP, CHÁNH ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỦY BÁNG CHÁNH PHÁP, TỘI NÀY NẶNG HƠN TỘI NGŨ NGHỊCH

HỦY BÁNG CHÁNH PHÁP, TỘI NÀY NẶNG HƠN TỘI NGŨ NGHỊCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ NÀO LÀ CHÁNH PHÁP? LÀ CÓ GIẢNG KINH

THẾ NÀO LÀ CHÁNH PHÁP? LÀ CÓ GIẢNG KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỆ TỬ CỦA PHẬT PHẢI NÊN TRÊN HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP

ĐỆ TỬ CỦA PHẬT PHẢI NÊN TRÊN HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HOẰNG PHÁP LỢI SANH RẤT QUAN TRỌNG

HOẰNG PHÁP LỢI SANH RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỜI CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT LÀ MỘT NGÀN NĂM

THỜI CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT LÀ MỘT NGÀN NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không