Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❀ PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT NHƯNG CÓ HƯNG, CÓ SUY

❀ TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

❀ TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ PHẬT PHÁP TĂNG Ý NGHĨA CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

❀ PHẬT PHÁP TĂNG Ý NGHĨA CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không